International Ōgai Studies

Hayashi Masako
“Mori Ōgai: Arzt und Dichter: Die Bedeutung seines Deutschlandaufenthalts”, in: Ikyō ni okeru Mori Ōgai: sono jikozō kakutoku e no kokoromi. 2nd ed., Kindai Bungeisha 1993. New edition 1995: 183–202.