International Ōgai Studies

Keyword:

Seitō (1)

Kaneko Sachiyo
“Mori Ōgai und die Frauen der Seitō, Kanagawa Kenritsu Gaigo Tanki Daigaku kiyō 17 (1994): 79–81.