International Ōgai Studies

Hasegawa Izumi
“The Significance of the Meiji Period in Mori Ōgai’s Literature”, Acta Asiatica 40 (1981): 1–21.

Reprinted in

Hasegawa Izumi
Mori Ōgai ronkō kenteki, Meiji Shoin 1992 (Hasegawa Izumi chosaku sen 2): 16–45 (452–23).