International Ōgai Studies

Bargen, Doris G.
“Not Just Words: Shogunal Politics and the Daijōsai in Mori Ōgai’s Saigo no ikku”, Monumenta Nipponica 67.1 (2012): 1-27.

  • children
  • Katsuraya Incident
  • rekishi banare
  • Saigo no ikku
  • self-sacrifice
  • shogun